Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nascanna Tapaidh

Seanfhocal na Seachtaine

"Níl mar a shíltear a bhítear"

"Things are not always as they seem"

 

fggf

Active School Flag

  Cad é? 

Is é an aidhm atá leis an bPróiseas Bratach Scoile Gníomhaí aitheantas a thabhairt do scoileanna a dhéanann iarracht pobail a chruthú atá oilte go fisiciúil agus a bhíonn gníomhach go fisiciúil. 

The Active School Flag process seeks to recognise schools that strive to achieve a physically educated and physically active school community.

Moltar gur cheart go mbeadh uair amháin (ar a laghad) de ghníomhaíocht chorpartha idir measartha agus bríomhar ag páistí gach lá. Ach de réir suirbhé fadaimseartha atá déanta ag "Growing up in Ireland", ní dhéanann ach páiste amháin as ceathrar atá 9 mbliana d'aois an méid seo.

It is recommended that children get a minimum of one hour of moderate to vigorous physical activity per day. However, according to the Growing up in Ireland longitudinal study, only one in four nine year olds do this much activity every day.

I mbliana, tá sé mar príomhaidhm againn leibhéal aclaíochta gach páiste a fheabhsú. Tá 5 aidhm faoi leith againn le cuidiú linn an príomhaidhm seo a bhaint amach. Táimid ag súil leis an mBratach Scoile Gníomhaí a ghnóthú roimh deireadh na bliana.

Our main aim this year in Gaelscoil de híde is to improve the level of fitness of each child in the school. We have 5 specific aims to help us achieve this. We are hoping to achieve the “Active School Flag” before the end of the year.

Ár gCoiste Gníomhach - Our Active Committee

Rang 2 - Ruadhán James 

Rang 3 - Aaron Mac an tSaoir

Rang 4 - Wayne Mac an Rí

Rang 5 - Róisín Ní Mhathúna

Rang 6 - Laoise Ní Mhathúna

Múinteoirí: Sorcha Ní Fhilbín

                  Amy Ní Chofaigh

Tuistí: Serena O'Farrell

         Bridget Giblin

Ár nAidhmeanna - Our Aims

 gdsfdsgds

1. Treorú oiriúnach Corp Oideachais a chur ar fáil do ghach páiste, curaclam leathan, cothromaithe C.O a mhúnú agus a chinntiú go bhfuil polasaí C.O na scoile cuimsitheach agus cothrom le dáta.

To provide all pupils with appropriate P.E instruction, teach a broad and balanced P.E curriculum and ensure the school P.E policy is both comprehensive and up to date.

2. Réimse leathan gníomhaíochtaí seach-churaclaim a chur ar fáil do pháistí, ag freastal ar éagsúlacht ár bpáistí, páistí le riachtanaisí speisialta san áireamh.

To make a range of extra-curricular activities available to children catering for the diversity of our pupils, including those with special needs.

3. Gníomhaíocht fhisiciúil a chur chun cinn ag amanna sosa chomh maith le spóirt nua a chur i gclár ama C.O na scoile.

To promote physical activity during break times as well as introducing new sports into the school P.E timetable.

4. Baint a bheith ag na páistí leis an bpróiséas agus teangmháil rialta a dhéanamh le tuistí agus an pobal.

To involve students in the process and liaise with parents and the local community.

5. Cúnamh a lorg ón bpobal agus gníomhaireachtaí eile cosúil leis an gComhpháirtíocht Áitiúil Spóirt agus na comhlachtaí náisiúnta.

To seek assistance from the community and outside agencies such as the local sports partnership and National bodies.

Pasfhocal (Password) : gaelscoil

A.B.C Skills le Michael Carroll

Sacar le Dave Dibble

Galf le Phillip Murphy (SNAG Golf)

Damhsa ar an Sean-Nós agus Damhsa Traidisiúnta

Aclaíocht, Cothromaíocht agus Comhordú

Scileanna Iománaíochta agus Liathróid Láimhe

Íoslódálacha - Downloads

 

  Nuacht - Active School News

Fearas Spóirt

Posted 30/11/2015

Mar chuid d'ár n-iarrachtaí stádas Scoil Ghníomhach a fháil táimid ag eagrú fearais spóirt na scoile agus ag ceannach fearas nua. Bheimis buíoch aon sean-fhearais spóirt atá ag obair agus nach bhfuil in usáid sa bhaile a fháil uaibh. Mar Shampla: Aon saghas liathróid, téad scipeála, húlahúpanna, málaí pónairí nó aon saghas cluiche a bheadh na páistí ghníomhach agus iad ag spraoi leo ag am sosa/lóin.

As part of our work towards gaining Active School status we are currently sorting through and buying new sports equipment. We would kindly ask you if you had any old or unwanted sports equipment (that is in good useable condition) to send it into us in school. Here are some examples of what would be useful: basketballs, footballs, rugby balls, soft balls (small & large), skipping ropes, hula hoops, bean bags or any games that could get the children active in the school yard during breaktime.

Obair Bhaile Ghníomhach - Active Homework

Posted 9/11/2015

I mbliana, beidh gníomhaíochtaí fhisiciúla mar chuid den obair bhaile a bheidh ag gach páiste. Gheobhaidh gach páiste liosta de thrí ghníomhaíocht shimplí ionas go mbeidh siad ag bogadh gach tráthnóna. B'fhéidir go mbeidh ort na gníomhaíochtaí seo a mhéadú nó a laghdú, ag brath ar chumas do pháiste.

*Beidh na gníomhaíochtaí seo ar fáil sna fillteáin Obair Bhaile le haghaidh Naíonáin Bheaga agus Naíonáin Mhóra agus beidh siad sna dialanna obair bhaile le Rang 1 - 6.

This year we are including Physical Activity Breaks in our Homework throughout the school, Each child will get a list of three simple exercises to get them moving each evening. You may need to decrease it or increase the exercise depending on your child's ability.

*These exercises will be in Junior & Senior Infants' Homework Folders and Rang 1 – 6 Homework Journal.

Bizzy Breaks

Posted 9/11/2015

Táimid ag déanamh athruithe beaga sa scoil gach lá chun aclaíocht gach duine a fheabhsú. Faoi láthair, bímid an-ghníomhach amuigh sa chlós ag am sosa/lóin agus bíonn Bizzy Breaks againn, s'éard atá i gceist leo ná cúpla nóiméad gníomhaíocht sna seomraí ranga anseo is ansiúd i rith an lae. Déanaimid iad seo chomh maith leis an uair Corp Oideachais atá sa churaclam.

We are making little changes in our school everyday to improve everyone's fitness. Currently we are making the most of our breaks in the school yard. As well as including bursts of in-classroom activity. These are extra to our allocated Physical Education curriculum time.

Pasfhocal (Password) : gaelscoil

            Nascanna Úsáideacha - Useful Links